Izmjene UPU Kopačica - PopovićiOpćinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica-Popovići, u okviru koje se planira reciklažno dvorište koje bi trebalo ublažiti probleme s otpadom na području Općine Konavle.
Tako će se u reciklažnom dvorištu odvojeno skupljati problematični otpad koji obično nastaje u kućanstvima, te neopasni otpad. Za svaku vrstu otpada predvidjet će se odgovarajući spremnici . Dio reciklažnog dvorišta u kojem će se odvajati opasni otpadi morat će s natkriti. U reciklažnom dvorištu neće se vršiti obrada otpada, osim eventualnog prešanja kartonske i papirnate ambalaže.
Inače, građevine u reciklažnom dvorištu bit će montažnog tipa, a samo dvorište mora biti ograđeno.
Izmjenama i dopunama UPU-a Kopačica-Popovići dodana je i mješovita-pretežno stambena namjena koja obuhvaća izdvojeni dio građevinskog područja naselja Popovići južno od državne ceste D-8. Izmjenama UPU-a predviđa se i gradnja apartmana.