O nama

1.    Općinsko vijeće broji 15 članova izabranih na izborima održanima 19.svibnja 2013.g.:

-       Ivo Simović – HDZ
-       Juraj Magud – HDZ
-       Vlaho Ivaniš – HDZ
-       Antun Kusalić – HDZ
-       Zdravko Cvjetković – HDZ
-       Petar Obad – HDZ
-       Nikola Kojan – HDZ
-       Albin Glavor – HSU
-       Pero Ljubić – NL
-       Đuriano Kralj – NL
-       Niko Karaman – HSS
-       Jele Butijer Gleđ – HSS
-       Jozo Koprivica – HNS
-       Miho Drobac – NL
-       Vilma Kosović – DDS

Predsjednik Općinskog vijeća je Ivo Simović
Zamjenici predsjednika su Juraj Magud i  Albin Glavor

Radna tijela Općinskog vijeća:

  1. Mandatni odbor

-       Juraj Magud – predsjednik
-       Petar Obad – član
-       Vilma Kosović – član

 

  1. Odbor za izbor i imenovanja

-       Vlaho Ivaniš – predsjednik
-       Zdravko Cvjetković – član
-       Ivo Simović – član
-       Jozo Koprivica – član
-       Niko Karaman – član

 

  1. Odbor za Statut i Poslovnik

-       Juraj Magud – predsjednik
-       Albin Glavor – član
-       Jozo Koprivica – član

 

  1. Odbor za proračun i financije

-       Antun Kusalić – predsjednik
-       Vlaho Ivaniš – član
-       Vilma Kosović – član

 

  1. Odbor za dodjelu javnih priznanja

-       Ivo Simović – predsjednik
-       Petar Obad – član
-       Zdravko Cvjetković – član
-       Nikola Kojan – član
-       Jele Butijer Gleđ – član

  1. Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova

-       Niko Kapetanić – predsjednik
-       Jozo Koprivica – član
-       Božo Lasić – član2. Načelnik


Luka Korda

Zamjenik načelnika Božo LasićUSTROJ OPĆINSKE UPRAVE

Odlukom Općinskog vijeća Općine Konavle, od 15.rujna 2009. g., uređeno je ustrojstvo i djelokrug Općinske uprave Konavle.
Upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i upravni poslovi državne uprave koji su utvrđeni zakonom i preneseni na Općinsku upravu obavljaju se u upravnim odjelima Općine Konavle.

Ustrojeni su sljedeći upravni odjeli:
1.Ured Načelnika
2.Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
3.Upravni odjel za proračun i financije
4.Upravni odjel za komunalne poslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama.


Radom upravnih odjela upravljaju pročelnici.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran općinskom načelniku.


SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KONAVLE


Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj sjednici od 20. prosinca 2002. g. donijelo je Odluku o izdavanju «Službenog glasnika Općine Konavle».
U «Službenom glasniku Općine Konavle» objavljuju se akti koje u obavljanju poslova iz svog djelokruga donose tijela Općine Konavle (Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo, Općinski načelnik).
U «Službenom glasniku Općine Konavle» mogu se objavljivati i opći akti poduzeća i javnih ustanova koji se odnose na ostvarivanje prava i dužnosti građana na području Općine.
Sjedište «Službenog glasnika Općine Konavle» je u Cavtatu, Trumbićev put 25, tel. 478-401
e-mail: opcina.konavle.tajnistvo@ du.htnet.hr

MJESNI ODBORI

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima na području Općine Konavle djeluje 27 Mjesnih odbora. Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima na  vrijeme od 4 godine. Vijeće broji 5 članova. Izabrani članovi sami između sebe biraju predsjednika Vijeća mjesnog odbora.
Nakon provedenih izbora 2007. g. za predsjednike vijeća mjesnih odbora izabrani su:
Cavtat –  Đuro Vragolov
Čilipi-  Đuro Arbulić
Drvenik-  Ivica Zvrko
Duba Konavoska –  Grgur Grgurević
Dubravka-Dunave –  Ivica Perak
Gabrile –  Niko Kipre
Gruda ( Gruda, Tušići, Zastolje, Bačev Do ) –  Juraj Magud
Komaji –  Pero Kukuljica
Kuna Konavoska -  Miho Mihaica
Lovorno –  Ivo Arkulin
Ljuta –  Ivo Dobrašin
Mihanići –  Antun Radin
Mikulići –  Pero Kušelj
Močići –  Mato Đurović
Molunat ( Molunat i Đurinići ) –  Cvijetko Antunović
Obod ( Obod, Donji Obod i Poluganje ) –   Marko Guljelmović
Pločice –  Pero Skvrce
Poljice –  Vlaho Barbijer
Popovići –  Nikša Kojan
Pridvorje –  Petar Obad
Radovčići –  Niko Đurišić
Stravča –  Miho Orepić
Šilješci-Brotnice-Jasenice –  Pero Kaulić
Uskoplje –  Maro Đurković
Vitaljina –  Mato Đangradović
Vodovađa  ( Vodovađa, Vataje, Pavlje Brdo, Gunjina, Karasovići i  Bani ) – Luka Pivčić
Zvekovica –  Jozo Koprivica
USTANOVE KOJE JE OSNOVALA I KOJIM UPRAVLJA OPĆINA KONAVLE

* Ustanova «Dječji vrtići Konavle» u čijem sastavu djeluju vrtići i jaslice u Cavtatu, Čilipima i Grudi.
* Ustanova u kulturi «Muzeji i galerije Konavala» koja svoju djelatnost obavlja u prostorima Galerije Bukovac u Cavtatu i Zavičajnog muzeja Konavala u Čilipima.
* Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle (cjelokupno vatrogastvo Konavala  je objedinjeno u Vatrogasnu zajednicu Općine Konavle koju čine Javna vatrogasna postrojba Konavle, DVD Gruda, DVD Cavtat, DVD Čilipi i DVD Dubravka).

PODUZEĆA U VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE

* Konavoski dom d.o.o. - Cavtat
* Konavosko komunalno društvo d.o.o. – Čilipi

PODUZEĆA U DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE


* Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
* Sanitat Dubrovnik d.o.o.
* Čistoća Dubrovnik d.o.o.
* Vrtlar Dubrovnik d.o.o.
* Libertas Dubrovnik d.o.o.
* Boninovo Dubrovnik d.o.o.

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

* DVD Gruda
* DVD Cavtat
* DVD Dubravka