• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti +

  OPĆINA KONAVLE Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god.Povjerenstvo za provedbu natječajaTemeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“) +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Opširnije
 • Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati) +

  Općinsko vijeće Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove +

  Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i Opširnije
 • Natječaj za posao čistačice i pomoćnog kuhara - Dom za starije i nemoćne osobe ''Konavle'' +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za Opširnije
 • Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Javni natječaj za prodaju službenog vozila


Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog vozila


I. PREDMET NATJEČAJA – prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Konavle
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka vozila: Peugeot
Tip,Model: 406, 2.0 SV
Boja vozila: crna s efektom
Broj šasije: VF38BRFVE80419767
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 97 kw
Vrsta goriva: benzin
Godina proizvodnje: 1997
Registriran do: 17.11.2017.


Početna prodajna cijena: 4.000,00 kn

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih osoba hrvatskih državljana ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kn, u korist proračuna Općine Konavle na žiro račun Općine Konavle IBAN:HR2123900011819800003, model 68, poziv na broj:7757 – OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, u protivnom će se smatrati da je odustao od od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Predmetno vozilo se može razgledati svaki radni dan u vremenu od 8:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 020/478401.


III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja,
presliku osobne iskaznice fizičke osobe odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
dokaz o plaćenoj jamčevini,
broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
kontakt broj ponuditelja.
Ponuditelji snose sve troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Ponuditelji osim ugovorne cijene snose i sve kupoprodajne troškove (prijenos vlasništva, ovjere kod javnog bilježnika i sl.


IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, s naznakom:“NE OTVARATI – Prijava na natječaj za prodaju službenog vozila“.
Rok za podnošenje prijava je 4. rujan 2017. godine do 12:00 sati.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 4. rujna 2017. godine u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.


V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja zadovoljava sve uvjete iz natječaja i nudi najvišu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša provest će se usmeno javno nadmetanje na dan otvaranja ponuda.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

VI. OSTALO

Ovaj javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Konavle i na službenoj internetskoj stranici www.opcinakonavle.hr

Općina Konavle zadržava pravo odustati od odabira ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

OPĆINA KONAVLE


KLASA:407-07/01-17/01
UR.BROJ:2117/02-02/17-03
Cavtat, 23. kolovoza 2017.