• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI +

  OPĆINA KONAVLECAVTATTrumbićev put 25Povjerenstvo za provedbu natječajaKLASA:112-01/17-01/01UR.BROJ:2117/02-03/2-17-4Cavtat, 28. travnja 2017. god.Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • ODLUKA o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2017. g. +

  Općinski Načelnik402-03-01/17-02/12117/02-02-17-112. travnja 2017.Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ), članaka 31. Opširnije
 • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE +

  Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle Opširnije
 • NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za EU fondove +

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u Opširnije
 • Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata +

  Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata (klikni za preuzimanje) Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017.-2018. godinu +

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE


Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle objavljuje:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE

Opis poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za EU fondove utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/15 i 2/17):
- Analizira, izrađuje planove razvoja, predlaže mjere, sačinjava potrebna izvješća iz područja djelokruga rada Upravnog odjela,
- Prati stanje na području fondova EU i obavlja najsloženije poslove vezane uz to područje,
- Predlaže, koordinira projekte Općine vezane uz financiranje iz fondova Europske unije,
- Kontinuirano surađuje s tijelima uprave, poduzetnicima, drugim pravnim osobama i građanima na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz svog djelokruga rada,
- Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada, vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja,
- Sudjeluje u planiranju i prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga rada,
- Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

PODACI O PLAĆI:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđuje se sukladno članku 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10) i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14).

Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće za državne službenike i iznosi 5.211,02 kuna bruto.

PROVJERA ZNANJA

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Opći dio

1.1.Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
1.2. Zakon o općem upravnom postupku (4/09),

2. Posebni dio

2.1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014 – 2020 (NN 92/14),
2.2. Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06).

PRAVILA TESTIRANJA

Nakon predočenja osobne iskaznice, radi utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za opći i posebni dio provjere znanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 8 bodova. Intervjui se provode samo s kandidatima koji su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (4 boda).

Za vrijeme provjere nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima i napuštati prostoriju dok traje provjera.
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere a njegovi/njezini rezultati neće se priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme provjere znanja te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine u Cavtatu, Trumbićev put 25, najmanje 5 dana prije dana provjere.