• Predstavnici Judo kluba Konavle na prijemu kod načelnika općine


  U prostorijama općine Konavle Božo Lasić je danas primio predstavnike Judo kluba Konavle - predsjednika Sada Bečića, trenera Matka Klarića, i članove kluba Pera Tuku, višestrukog osvajača
  Opširnije
 • Projekt „Gumno" OŠ Cavtat


  U trenutku kada se većina okreće novim oblicima zabave učenici OŠ Cavtat poželjeli su na tren zastati i osjetiti dašak Konavala nekad. Inspiraciju su pronašli u kamenu kojeg su oblikovali i u savršeni krug povezali vrijedni Konavljani
  Opširnije
 • Uskoro energetska obnova OŠ Gruda


  Osnovna škola Gruda prošla je 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu, obavijestili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je, prema odluci Dubrovačko-neretvanske županije, pripremala županijska razvojna
  Opširnije
 • Slikovnice učenika OŠ Gruda


  U prostorijama Matice hrvatske Ogranak Konavle prezentirane 4 slikovnice učenika OŠ Gruda . Radi se o slikovnicama autora: Dominika Ivana Šapra ,Zaštita priroda ; Nikol Čupić, Ljepotica Ljuta; Stele Vukić , Ljubav pobjeđuje sve prepreke i Nine Dobrašin , Neočekivano putovanje
  Opširnije
 • U Konavlima izrađene nove kućice za zlatovrane


  U sklopu projekta Edukacija o promatranju i zaštiti ptica koji provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s
  Opširnije
 • Župan proglasio elementarnu nepogodu radi mraza  Župan Nikola Dobroslavić proglasio je elementarnu nepogodu za Općinu Konavle i gradove Metković, Ploče i Korčula te općine Blato, Vela Luka, Smokvica, Pojezerje, Ston i Lastovo.
  Opširnije
 • -5 u Konavoskom polju; uništene poljoprivredne kulture; Općina Konavle traži proglašenje elementarne nepogode


  U noći s petka na subotu u Konavoskom polju temperatura se spustila ekstremno nisko za ovo doba godine što je nanijelo ogromnu štetu na poljoprivrednim kulturama zbog čega će Općina Konavle zatražiti proglašenje elementarne nepogode
  Opširnije
 • Izmjene UPU Kopačica - Popovići  Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica-Popovići, u okviru koje se planira reciklažno dvorište koje bi trebalo ublažiti probleme s otpadom na području Općine Konavle.
  Opširnije
 • Osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle  Ugostitelji s područja Općine Konavle dobili su svoju udrugu. Naime, u Cavtatu je osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle, a za predsjednika je izabran Mislav Burđelez. Udruga ugostitelja Općine Konavle ima i
  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Konavle +

  Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Konavle Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. - 2.krug izbora +

  Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine. Konavle 2017. - 2.krug izbora Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja +

  Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle,  raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • Obavijest stanovnicima Konavala - besplatno na Lokrum +

  Nastavno na postignuti dogovor Općine Konavle i Javne ustanove Rezervat Lokrum pozivaju se stanovnici Konavala koji imaju prebivalište na području Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. +

   Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018. +

  Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za EU fondove


Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSNLS), pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti po ovlaštenju općinskog načelnika raspisuje

NATJEČAJ

za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme:
- Viši stručni suradnik za EU fondove – 1 izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama Općine Konavle

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu. Znanjem još jednog stranog jezika kandidat ostvaruje prednost.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Probni rad traje tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSNLS-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLS-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik osobne iskaznice,
- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLS-a (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNLS-a,
- vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju engleskog jezika,
- vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr bit će objavljen opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Konavle objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, s napomenom „za natječaj za prijam u službu".

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Konavle

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 35 od 12.04.2017.