• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI +

  OPĆINA KONAVLECAVTATTrumbićev put 25Povjerenstvo za provedbu natječajaKLASA:112-01/17-01/01UR.BROJ:2117/02-03/2-17-4Cavtat, 28. travnja 2017. god.Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • ODLUKA o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2017. g. +

  Općinski Načelnik402-03-01/17-02/12117/02-02-17-112. travnja 2017.Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ), članaka 31. Opširnije
 • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE +

  Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle Opširnije
 • NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za EU fondove +

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u Opširnije
 • Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata +

  Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata (klikni za preuzimanje) Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017.-2018. godinu +

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

 
 grb opcine konavle
   
Općinsko vijeće

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2017.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2016.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2016.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u 2016.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene „Kopačica" – Popovići.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. za zaduženje kod OTP banke d.d. Hrvatska.
12. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Konavosko komunalno društvo d.o.o.Čilipi.
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nasada i uređenih zelenih površina u 2017.g.
14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017.g.
16. Javna vatrogasna postrojba Konavle – davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
17. Luka Vidak i ostali – zahtjev za zaustavljanjem postupka koji se odnosi na izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Obod .
18. Stane Luetić-prijedlog Sporazuma o priznanju vlasništva nekretnine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/17-01/25

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,8.ožujka 2017.g.