• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018. +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja +

  OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJANa temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za Opširnije
 • Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 2017. +

   OPĆINA KONAVLE  ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» Opširnije
 • Natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-1 od 23. srpnja 2017. godine, Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila Opširnije
 • Poziv na 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Općinsko vijeće Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 26.srpnja 2017.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

 
 grb opcine konavle
   
Općinsko vijeće

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2017.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2016.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2016.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u 2016.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene „Kopačica" – Popovići.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. za zaduženje kod OTP banke d.d. Hrvatska.
12. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Konavosko komunalno društvo d.o.o.Čilipi.
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nasada i uređenih zelenih površina u 2017.g.
14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017.g.
16. Javna vatrogasna postrojba Konavle – davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
17. Luka Vidak i ostali – zahtjev za zaustavljanjem postupka koji se odnosi na izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Obod .
18. Stane Luetić-prijedlog Sporazuma o priznanju vlasništva nekretnine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/17-01/25

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,8.ožujka 2017.g.