• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018. +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja +

  OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJANa temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za Opširnije
 • Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 2017. +

   OPĆINA KONAVLE  ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» Opširnije
 • Natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-1 od 23. srpnja 2017. godine, Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila Opširnije
 • Poziv na 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Općinsko vijeće Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 26.srpnja 2017.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

J A V N I N A T J E Č A J za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2017.

Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle broj 5/14)
Općine Konavle raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za davanje javnih površina u zakup radi
prodaje robe na otvorenom
u Cavtatu u sezoni 2017.


l. Podaci o javnoj površini koja se daje u zakup:
javne površine koje se daju u zakup su prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia.

2.Namjena i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje:
Lokacija iz točke 1. daju se u zakup na prodaju konavoskog veza i drugih autotentičnih konavoskih suvenira,umjetničkih slika i razglednica s konavoskih motivima u razdoblju od 01.svibnja do 31.listopada 2017.g.

3. Iznos zakupnine:
- za prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana 2.000,00 kn mjesečno
- za prostor u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia, 2.000,00 kn mjesečno.

4. Pravo sudjelovanja u natječaju
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

5. Sadržaj ponude i dokazi koji se moraju priložiti uz ponudu:
Pisana ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja se natječe,
- naznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,
- djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:
- potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Općini Konavle,
- preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,
- izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba te izvornik ili ovjereni preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
- osoba koja ima status umjetnika dostavlja potvrdu o članstvu u određenom udruženju (HZSU,
HDLU,ULIPUD i sl.)
- radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijih ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

6. Rok i način podnošenja ponude:
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu :Općina Konavle, Upravni odjel za prostorno uređenje,zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj" preporučeno poštom ili izravno u pisarnicu Općine Konavle.

OPĆINA KONAVLE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA