• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI +

  OPĆINA KONAVLECAVTATTrumbićev put 25Povjerenstvo za provedbu natječajaKLASA:112-01/17-01/01UR.BROJ:2117/02-03/2-17-4Cavtat, 28. travnja 2017. god.Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • ODLUKA o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2017. g. +

  Općinski Načelnik402-03-01/17-02/12117/02-02-17-112. travnja 2017.Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ), članaka 31. Opširnije
 • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE +

  Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle Opširnije
 • NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za EU fondove +

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u Opširnije
 • Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata +

  Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata (klikni za preuzimanje) Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017.-2018. godinu +

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

J A V N I N A T J E Č A J za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2017.

Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle broj 5/14)
Općine Konavle raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za davanje javnih površina u zakup radi
prodaje robe na otvorenom
u Cavtatu u sezoni 2017.


l. Podaci o javnoj površini koja se daje u zakup:
javne površine koje se daju u zakup su prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia.

2.Namjena i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje:
Lokacija iz točke 1. daju se u zakup na prodaju konavoskog veza i drugih autotentičnih konavoskih suvenira,umjetničkih slika i razglednica s konavoskih motivima u razdoblju od 01.svibnja do 31.listopada 2017.g.

3. Iznos zakupnine:
- za prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana 2.000,00 kn mjesečno
- za prostor u ulici Trumbićev put prema hotelu Croatia, 2.000,00 kn mjesečno.

4. Pravo sudjelovanja u natječaju
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

5. Sadržaj ponude i dokazi koji se moraju priložiti uz ponudu:
Pisana ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja se natječe,
- naznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,
- djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:
- potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Općini Konavle,
- preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,
- izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba te izvornik ili ovjereni preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
- osoba koja ima status umjetnika dostavlja potvrdu o članstvu u određenom udruženju (HZSU,
HDLU,ULIPUD i sl.)
- radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijih ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

6. Rok i način podnošenja ponude:
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu :Općina Konavle, Upravni odjel za prostorno uređenje,zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj" preporučeno poštom ili izravno u pisarnicu Općine Konavle.

OPĆINA KONAVLE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA